Türkiye’deki ABD emperyalizminin etkisi -2-

0
167
Tuncay Koç
Tuncay KOÇ

ABD, ülkelerle birebir ilişki kurarken uyguladığı uluslararası politikalarında da  bir bütünlük sergiler. Bu da ülkeleri Sovyet politikalarından ve komünizmden uzak tutmak, bu arada ekonomik olarak da kendine bağlı hale getirmektir. Bu yıllarda (1950’ler) Başkan Eisenhower, dünyada stratejik önemi Ortadoğu’dan daha değerli bir yerin olmadığını söylemektedir. CİA, ilk yurt dış operasyonunu İran’a yapmış ve İran Başbakan’ı Musaddık’ı devirerek kendisine bağlı Şah Rıza Pehlevi’yi başa geçirmiş, İran petrollerinin İngiliz ve ABD’li şirketler aracılığıyla çıkartılıp pazarlanmasını güvenceye almıştır. 1954 yılında Türkiye’de de iki önemli kanun çıkarılmıştır. Biri Yabancı Sermaye Kanunu, diğeri ise Petrol Kanunudur. Cumhuriyetle beraber devlet tekelinde olan petrol arama ve çıkartma faaliyetleri bu kanunla tekel olmaktan çıkarak özel sermayeye de açılmış, bu iki “liberal” kanunun çıkarılması ABD’yi çok memnun etmiştir.

Oltadaki Balık

 ABD’nin her daim en güçlü ailelerinden  Rockefeller hanedanlığının o dönem başı olan Nelson Rockefeller’ın, Başkan Eisonhower’a yazdığı bir mektup yıllar sonra açıklanmıştır. Rockefellerlar için de küçük bir hatırlatma yapalım: Amerika’nın en güçlü ailelerinin başında gelirler, aile değişik dönemlerde hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partiden Senato’ya temsilciler sokmuştur. Fakat esas güçleri ABD Demiryolu şirketinden başlayarak petrol ve bankacılık alanında kurdukları dev şirketlerden kaynaklanmaktadır. “Standart Oil için iyi olan ABD için de iyidir” sözü bu aileye aittir. Bu mektupta Türkiye ile ilgili de bir bölüm var.  Rockefeller, bir sermayedar olarak ABD başkanıyla politik fikir alışverişinde bulunurken mektubunda şöyle diyor “… bu ilkelerden hareketle Amerikan İktisadi yardımının yapılacağı ülkeleri üç grupta toplamayı teklif ediyorum……Birinci gruba, bizimle dost olan ve bize uzun süreli, sağlam askeri paktlarla bağlanmış olan antikomünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkeler girer. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim, genişletilmiş iktisadi yardım, -örneğin Türkiye’ye- bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini artırıp, mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere -Türkiye gibi- doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir, ama bu ancak bize uygun ve bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır.”*

1956 yılında yazılmış bu mektup, yoruma gerek kalmayacak biçimde açık. ABD’nin dünya üzerinde gerçekleştirmeye çalıştığı jeopolitik planları mevcuttur. Bu planları uygularken kimi zaman ekonomik yardım, kimi zaman insani yardım ya da “demokrasi götürme” gibi başlıklara sığınmaktadır. Uluslararası Kalkınma Ajansı (AİD) adı altında da gelişmekte olan ülkelere kısa ve uzun vadeli programlar yapmakta ve mali destek sağlamaktadır. Bu programlarda, ülkelerin başta emniyet görevlileri ve subayları ABD’de eğitime tabii tutulmaktadır. Burada Podol raporuna da kısaca değinelim. ABD’li Richard Podol adlı bir AİD uzmanı ABD’de eğitim gören kişilerin ABD çıkarlarına hizmetini anlatmakta ve Türkiye’de önemli yerlerin hemen hepsinin ABD’de eğitim görmüş kişilerce görev aldığını belirtir bir rapor yayınlamıştır. Bu raporun 1975 yılında kamuoyuna sızmış bir bölümünde şöyle denmektedir. “Yirmi yıldan fazla zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan Amerikan Yardım Programı bir zamandan beri meyveleri vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi  görmüş bir Türk’ün bulunmadığı bir bakanlık ya da İktisadi Kamu Kuruluşu hemen hemen kalmamıştır. ….Genel Müdür ve Müsteşarlık mevkilerinden daha büyük görevlere kısa zamanda geçmeleri beklenir. AİD bütün gayretleri bu gruba yöneltmelidir.”

27 Mayıs Süreci

 Türkiye’de 1957 seçimleri sonrası siyasi gerilim ve kavga iyice kızışır. Adnan Menderes Hükümetine destek azalmakta, Ordu içindeki rahatsızlık artmaktadır. ABD yeni krediler vermemekte, Menderes Hükümeti ekonomik alanda da zor günler geçirmektedir.1950-54 yılları arasında alınan dış yardım, Kore savaşının etkisiyle dış dünyada artan tahıl fiyatları Türkiye ihracatına olumlu yansımış, ithal edilen yeni traktörlerle tarım üretimi artmıştır. 1954’ten itibaren bu süreç tersine döner. Yıllık %13 büyüyen ekonomi tıkanarak ortalama yıllık %4’lere düşer. Dış kredi ve döviz kıtlığı yanısıra sermaye eksikliği nedeniyle yatırımlar daralır. Tarımsal kapitalizmin büyümesini sonuna gelinmiş, Milli Korunma Kanunu çıkartılmıştır. Dünya Bankası ve İMF, Menderes Hükümetine devalüasyon yapmasını önerir. İlk başta direnen Hükümet, 1958 yılında ülkeyi 2. devalüasyonla tanıştırır. 1 Dolar 2,83 liradan 9 liraya çıkmıştır.  Menderes ve ekibi her açıdan sıkışmış, bu da iyice hırçınlaşmasına neden olmuş, parti içinde kendisine muhalefet edenleri “hain”, üniversite  profesörlerini “kara cübbeliler” diye nitelemiştir. Basına baskının boyutları giderek artmaktadır. 1959 yılına gelindiğinde Menderes’in emriyle kurulan Vatan Cephesi gibi aşırı oluşumlara yönelinmiş, ülke Vatan Cephesine üye olanlar ve olmayanlar diye bölünmüştür. Muhalefete izin verilmemekte, CHP Başkanı İnönü bile fiziksel saldırıya  maruz kalmakta, gazeteler sansürlenmekte, toplatılmaktadır. Başta İnönü’nün damadı Metin Toker olmak üzere bazı gazeteciler hapse girip çıkmaya başlamışlardır.

Ekonomik açmazı çözmek, yeni krediler alabilmek için Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Sovyetler Birliği ile temasa geçer. 1959 yılında Sovyetler ziyareti olur. Menderes de şahsi olarak Sovyetler Birliği ile temas kurmak istemektedir. İçerde ise öğrenci muhalefeti yükselmektedir. Bardağı taşıran damla Tahkikat Komisyonu Kanunu olur. Menderes Hükümeti’nin belirleyeceği 15 kişilik komisyona itiraz yolu kapalı olmak üzere olağanüstü yargılama yetkileri verilmesi İstanbul Üniversitesinde olayların başlamasının nedenidir.  Artan toplumsal  huzursuzluk, 555 K eylemi (5 Mayıs Saat 5’te Kızılay’da) ve devam eden olaylar zinciri  sonunda 27 Mayıs Darbesini getirir.

Darbenin oluşumunda ve icrasında ABD’nin doğrudan etkisi yoktur. Fakat darbe olacağını her kademedeki ajanlarından öğrenebilen ABD için, önemli olan kendisiyle hareket edebilecek bir ekibin başta olmasıdır. Bunu da kısmen başarabilmiştir. Sosyal karışıklıklardan Sovyetlerin yararlanabileceğini düşünen, bu yüzden kendisine yakın “İstikrarlı Yönetim” arayışı içinde olan ABD, kendisinin organize etmediği bir sosyal karışıklığı ya da ihtilali hoş görmeyecektir. Radyoda Milli Birlik Komitesi üyesi Albay Alparslan Türkeş’in okuduğu İhtilal Bildirisinde  “NATO’ya ve Cento’ya bağlıyız” denmektedir… 27 Mayıs Darbesinden sonra Başbakan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilir. Ordu’dan 4000’e yakın subay emekli edilmiştir. Menderes’e yakın subay ve generallerle birlikte, bir kısım Kemalist görüşlü subay da tasfiye olmuştur. Gerekçe olarak Ordu’nun NATO tipi yapılanma içinde olduğu belirtilmiştir. İhtilalden sonra ABD, Menderes hükümetine vermediği kredilerden bir kısmını serbest bırakmıştır. 27 Mayıs Hükümeti,  Ekonomiden sorumlu Bakanlığa ise İMF’de görevli Kemal Kurdaş’ı  getirecektir.

27 Mayıs darbesinin en önemli yanı, sonraki dönemlere de damgasının vuracak bir gelişmeye imza atmış olmasıdır. İlerici, yenilikçi 1961 Anayasası… Bireysel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı, yasama-yürütme-yargı erklerinin ayrıldığı, Anayasa Mahkemesi kurulması gibi yeni öğeler içeren modern bir anayasaydı bu. On yıl sonra, 12 Mart döneminde bu Anayasa  “lüks” olarak nitelendirilecekti.

İlerleyen süreçte ABD ile en önemli kırılma  63-64 yıllarındadır. Kıbrıs’ta iki halklı toplum içinde huzursuzluk artmış, Rumların Türk tarafına karşı artan baskıları silahlı eylem niteliğine bürünmüştür. Türkiye Hükümetinin başında yine İsmet İnönü vardır. İnönü, Kıbrıs’a Deniz Çıkarması yoluyla müdahale kararı alır. Türkiye bu hazırlıklara girişirken, ABD Başkanı Johnson’dan ünlü mektup gelir. Mektup diplomatik kuralları bir kenara koyarak sert bir dille kaleme alınmıştır. Özetle; Kıbrıs’a bir müdahale de bulunmak hazırlığı içinde olan Türkiye uyarılmakta, bu müdahalede kullanılacak araç gerecin hiç birinin ABD malzemesi olmaması gerektiğinin altı çizilmekte, askeri malzemelerin amaç dışında kullanılmasının Türkiye’ye ağır sorumluklar yükleyeceği hatırlatılmaktadır. İnönü, bu durum karşısında Kıbrıs’a müdahaleden vazgeçmek zorunda kalır. Çünkü kullanılacak malzemelerin (başta çıkarma gemilerinin) en önemli kısımları ABD malıdır. Hükümet, bu çapta bir krizi göğüsleyebilecek durumda değildir. İsmet İnönü, bu olaydan sonra ABD ile müttefikliğin beklediği sonuçları vermediğini görmesiyle tarihe geçecek olan “Yeni bir Dünya kurulur, Türkiye orada yerini alır” sözünü eder. ABD ile ilişkiler İnönü’yü hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu durumla beraber Türkiye’deki sosyal gelişmelerle, 1961 Anayasası’nın getirdiği haklardan yararlanarak sendikacıların  kurduğu ve kısa sürede güçlenen Türkiye İşçi Partisi’nin etkisiyle 1965 seçimi öncesi İsmet İnönü ilk defa, kendilerinin (CHP’nin) “ortanın solu”nda yer aldığını söyleyecektir. Seçimlerden Süleyman Demirel önderliğindeki Adalet Partisi birinci çıkar.

Türkiye’de Değişim ve 12 Mart

 1965 yılına kadar ABD ile Askeri Anlaşma adı altında 54 gizli anlaşmanın imza edilmiş olması toplumda tepki doğurmuştur. 1961 Anayasası ve toplumsal devinimin tüm dünyada meydana getirdiği 68 olaylarının Türkiye’ye yansıması da ABD varlığını sorgulayıcı bir aşamaya gelmiştir. 64’te Johnson mektubunun yarattığı bunalıma rağmen Askeri Anlaşmalar yeniden gündemdedir. 3 Temmuz 1969 tarihinde Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) imzalanarak gizli anlaşmalar tek bir metne bağlanır ve  temel bir çerçeveye oturtulur.

Türkiye’nin dinamik yapısı her alanda kendini hissettirir. Bu yıllarda ekonomik alanda da ilginç gelişmeler olmaktadır. Tarımın yanısıra  sanayi ve hizmet sektörü de gelişmeye başlamıştır. Ekonomik canlılık, toplumsal değişmeyi de beraberinde getirir. Ancak yılda ortalama %6,5 büyüyen Türkiye ekonomisinin sorunları da artmaktadır. 60’lı yıllarda başlayan ekonomide büyüme, sermayesi yetersiz Türkiye’nin sermaye arayışına neden olmaktadır. Süleyman Demirel liberal ve ABD yanlısı bir politika izlemesine rağmen sanayi tesisleri için ABD kredi vermemektedir. Buna karşın, 1966 yılında Sovyetler’le Türkiye ilişkileri düzelme eğilimine girmiştir. Bu nedenle  Sovyetler Birliği ile temasa geçilir. O dönem Türkiye için önemli üç büyük tesis Sovyet kredisiyle yapılır. Aliağa Rafinerisi, Seydişehir Alüminyum fabrikası ve İskenderun Demir Çelik fabrikası…

1968 yılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öğrenci olaylarının patlak verdiği, Vietnam savaşı dolayısıyla ABD’ye öfke duyulan bir dönemdir. Vietnam Kasabı diye lakap takılan ABD Büyükelçisi Robert Kommer’in Ankara’ya tayini, 68 gençliği içinde huzursuzluk yaratır ve bir resmi ziyaret için ODTÜ rektörlüğüne gelen Büyükelçi Kommer’in arabası öğrenciler tarafından yakılır. Bu olayla ABD, Türkiye’deki sosyal gelişmeleri daha yakından takip edecektir. Aynı yıl, ABD 6. Filo’sunun İstanbul’u ziyareti de solcu öğrenciler tarafından protesto edilecek, sağcı öğrenciler ise ABD’yi protesto eden bu gençliğe karşı silah kullanacak ve kan dökülecektir. O dönemde sağcılar için ABD karşıtlığı demek komünistlikle, o da tanrıtanımazlıkla eş anlamlıdır. Yaratılan algı budur.

Sanayi burjuvazisi 60’lı yıllarda çok büyümüş, rekabet için işçi maliyetlerinin düşmesini istemekte ve sendikaların gücünü kırmak istemektedir. Meclise bu konuda gelen tasarının kabul edilmesi üzerine işçi sınıfı ayaklanır. İstanbul’da 15-16 Haziran 1970’te geniş çaplı greve gidilir. Ancak asker gücüyle ve sıkıyönetim ilanıyla ayaklanma  bastırılır. Ekonomide döviz darlığı devam etmektedir ve  çözüm yine aynıdır. 1970’te üçüncü kez devalüasyon olur.

Bunların yanı sıra Amerika’yla temel bir problem daha yaşanır: Haşhaş ekimi sorunu. Türkiye için tarımın vazgeçilmez bir ürünü olan ve ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşın (afyon), ABD tarafından üretiminin durdurulması istenir. Gerekçe olarak Batı toplumunun uyuşturucuyla zehirlenmesi gösterilir. Oysaki asıl amaç, Hindistan ve Kamboçya’da üretilen ve dünya pazarına kaçak yolla çıkan afyonun piyasa değerinin düşmemesidir. Bu kaçakçılığı CIA yürütmekte ve bu parayla kirli Vietnam savaşının bir kısmı finanse edilmektedir. Demirel Hükümeti ABD’nin haşhaş ekiminin durdurulması talebini reddeder. Dönemin atmosferi, gençlik örgütlerini radikal sol gruplar kurmaya, Küba’daki ABD karşıtı solcu devrimi örnek almaya iter. Deniz Gezmiş tarafından THKO, Mahir Çayan tarafından da THKPC adlı örgütler kurulur.

Türkiye’de solun giderek mevzi kazanması, hükümetin sosyal ve siyasal olarak bu konuda başarılı olamaması ve ordu içindeki bir kısım subayların bir sol-darbe hazırlığı  içinde olduğu bilgisi 12 Mart’ı hazırlayan etkenlerdir. Anılan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerin sonucunda, Ordu’nun Hükümete karşı verdiği 12 Mart Muhtırası yaşanır.

12 Mart, Ordu tarafından emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilmiş bir yarım darbedir. 12 Mart’ın arkasında CIA ve Amerikan politikaları olduğu su götürmez bir gerçektir. Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur’un darbeden kısa bir süre önce ABD’ye resmi bir ziyarette bulunmuş olması özellikle dikkat çekicidir. İleriki uygulamalar bunu doğrulayacak, CİA tarafından eğitilmiş emniyet ve MİT mensupları  işkenceli sorgulara başlayacaktır.

 

 

* Oltadaki Balık Türkiye, M.Emin Değer, Çınar yay, 3.bas. 1993 sy.343-344

Diğer kaynaklar yazı dizisinin sonunda topluca belirtilecektir.

 

Gelecek kısım:  12 Mart’tan 12 Eylül’e uzanan yol

Cevap yazın

Yorum Yazınız.
Lütfen adınızı giriniz